MR


R.K. basisschool Bommelstein is één van de 26 scholen, die vallen onder de stichting Jong Leren. Stichting Jong Leren wordt aangestuurd door een College van Bestuur. Aan elke school is een aparte directie verbonden, die voor de dagelijkse gang van zaken verantwoordelijk is. Aan het roer van Bommelstein staat een directeur die ondersteund wordt door drie teamleiders.
Bij wet (WMS) is geregeld dat ouders en leerkrachten mogen meedenken over het beleid. De MR (medezeggenschapsraad) is een medezeggenschapsorgaan uitsluitend voor ouders en leerkrachten van Bommelstein. De MR is bevoegd met de directie te overleggen over alles wat Bommelstein aangaat. Tevens heeft de MR instemmingsrecht op een aantal belangrijke besluiten, bijvoorbeeld over het onderwijskundige beleid voor het komende schooljaar. Daarnaast legt de directie een aantal voorgenomen besluiten ter advisering voor aan de MR, zoals bijvoorbeeld de vakantieplanning.
Een overzicht van werkzaamheden van de MR in de afgelopen periode is te vinden in het jaarverslag. 

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. 
Oudergeleding: Personeelsgeleding:
   
Paulien Franken Lindsey vd Poll
Bas Walraven José Fijma
Martine Hoving Melanie Frencken
Onze achterban bestaat uit ouders, leerkrachten en leerlingen. De medezeggenschapsraad heeft zichzelf de volgende missie, visie en doelstelling geformuleerd:
Missie:
Bijdragen aan een goed functionerende schoolorganisatie en een (door ouders en leerkrachten) gedragen schoolbeleid.
Doel hierbij is het helpen borgen van het ‘samen actief en betrokken leren’ binnen Bommelstein en de door de school gestelde doelen in een veilige en stimulerende leeromgeving.
 

Visie:


Doelstelling:


U kunt contact opnemen met de MR via het e-mail adres: mr.bommelstein@jl.nu