Onderwijskundig


Onze methodes zijn met zorg uitgekozen, zodat ze goed aansluiten bij onze visie en onze adaptieve wijze van onderwijs geven.

Overal binnen onze school vindt u de grondslag terug van de methode Leefstijl. Deze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling leert kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

Voor de levensbeschouwelijke en sociale vorming werken we met Trefwoord. De methode geeft elke dag een gedicht, lied, spel, verhaal of Bijbeltekst. Al die onderwerpen vormen gedurende enkele weken één thema dat uitgebeeld wordt in de kleurenposter en de scheurkalender die in de groepen hangen. 

In de kleuterbouw gebruiken we de methode: Schatkist. Hierbij werken we met thema’s die het seizoen met de feesten volgen en bieden we de voorbereidende lees- en rekenactiviteiten in samenhang aan.

Om te leren lezen in groep 3 hebben we gekozen voor: Veilig Leren Lezen. In de hogere groepen maken we gebruik van Timboektoe.

Met behulp van de methode Taal- en spelling in Beeld komen verschillende taalaspecten aan bod zoals: schrijven, taalbeschouwing, grammatica, woordenschat en spelling.

Bij het vak rekenen werken wij met de methode: Alles Telt
De methode is er op gemaakt om de verschillen tussen de kinderen op te vangen: extra aandacht voor de zwakkere rekenaars en extra pittige leerstof voor de betere rekenaars. Het zelfstandig werken neemt daarbij een belangrijke plaats in.

De methode voor begrijpend lezen heet: Leeslink. De kinderen leren vaardigheden om een tekst goed te begrijpen en te kunnen bestuderen.

Een goed handschrift leren we aan via de methode: Novoskript. Het is één van de allernieuwste methodes op de markt, waarin rekening gehouden is met de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Het leren samenwerken van de linker- en de rechterhelft van de hersenen vormt daarbij het uitgangspunt.

Voor geschiedenisonderwijs gebruiken we de methode: Brandaan. Deze legt een duidelijk verband tussen het verleden en heden, zodat geschiedenis betekenis krijgt. Geschiedenis is niet alleen iets uit het verleden, geschiedenis is ook van vandaag. Brandaan maakt kinderen daar nieuwsgierig naar.

Meander maakt aardrijkskunde herkenbaar voor kinderen. Omdat ze het een plek kunnen geven, begrijpen de kinderen de stof. Ze raken erbij betrokken, worden zich bewust van hun eigen rol in de wereld en worden nieuwsgierig naar natuur, cultuur en landschap. Alles in Meander is erop gericht om kinderen de wereld te laten ontdekken.

Voor natuuronderwijs maken we in de groepen 7 en 8 gebruik van de methode Wijzer door de Natuur en in de groepen 5 en 6 van de schooltelevisieserie: Denk door en doe: Natuur.
Kinderen van groep 6 hebben een schooltuin dat bij het WoonZorgComplex, aan het Zomerpark,  ligt.
De kinderen van groep 8 krijgen Jeugd EHBO-lessen en sluiten deze lezen af met een examen.

Alle groepen krijgen les in Engels en voor dit vak hebben we  in groep 1-2 gekozen voor de methode: My name is Tom en in de groepen 3 t/m 8 voor de methode:  Take it Easy. 

Kinderen bewegen zich in het verkeer, al dan niet zelfstandig. Aan de hand van de methode Wijzer door het verkeer leren we de kinderen hoe zij zich op de veiligste manier in het verkeer kunnen bewegen. We vullen dit aan met diverse praktische activiteiten zoals wandelingen of speurtochten door de wijk met het accent op veilig oversteken en veilig spelen. De kinderen doen in groep 7 mee met het landelijk theoretisch verkeersexamen van VVN en het binnen de gemeente georganiseerde praktische verkeers-examen. Als school hebben we het verkeersveiligheidslabel van de Haarlemmermeer. 

De creatieve vakken komen allen aan bod bij de methode: Moet Je Doen en Uit de kunst.
Handvaardigheid, tekenen, dansen, drama en muziek krijgen allemaal aandacht. Daarnaast hebben we eenmaal per jaar een schoolthema waarbij één kunstdiscipline centraal staat met als afsluiting een KIJK-avond voor ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden.

De Techniektorens zorgen ervoor dat de kinderen uitgedaagd worden op het gebied van bijv. constructie, transport, elektrotechniek, chemie, energie, etc. Aan de hand van diverse lesopdrachten komen de verschillende aspecten aan de orde. Zelfstandig werken en samenwerken staat hierbij centraal.