Visie


Ons motto: Samen, actief en betrokken leren

Om te bevorderen dat de kinderen graag naar school gaan om samen, actief en betrokken te leren, is het in onze visie noodzakelijk kinderen tegemoet te komen aan de basisbehoeften:

Relatie: Het gevoel dat mensen je waarde­ren en met je om willen gaan: lekker in je vel zitten.
Competentie: Geloof en plezier hebben in eigen kunnen: zelfvertrouwen.
Autonomie: Het gevoel iets te kunnen zonder dat anderen daarbij moeten helpen: zelfstandigheid.

Om dit zoveel mogelijk te stimuleren en te bevesti­gen, zal de leerkracht de kinderen:
Uitdagen om op verkenning uit te gaan, dingen uit te zoeken en te ontdekken.
Ondersteunen bij dat wat ze nog niet zonder hulp en op eigen kracht kunnen.
Vertrouwen geven door positieve verwachtingen te hebben en te uiten.

Ons onderwijs rust op drie pijlers: zelfstandig werken, samenwerkend leren en directe instructie. Hieronder leest u voorbeelden uit de praktijk, die direct een beeld schetsen bij onze pijlers.

Zelfstandig werken
In de kleutergroepen leren de kinderen zelfstandig keuzes te maken voor welke activiteit zij tijdens het werken willen doen. We maken daarbij gebruik van het keuzebord. Na de herfstvakantie werken kinderen van groep 2 met de werklijst waarop 7 opdrachten staan die ze tijdens een thema zelfstandig uitvoeren.

In groep 3 en 4 vergroten de kinderen hun zelfstandigheid door middel van de berentrap. Tijdens taal kunnen zij zelf opdrachten kiezen en bepalen wanneer zij de verwerking ervan doen. Op de berentrap staan opdrachten voor elk kind en extra opdrachten.

In groep 5 tot en met 8 krijgen de kinderen een weektaak. Hierin staan allerlei verwerkingsopdrachten van de verschillende vakgebieden. Er zijn verwerkingsoodrachten die elk kind moet maken, extra opdrachten en kinderen kunnen werken aan een eigen taak. Elke dag staat weektaak op het rooster. Tijdens deze momenten plannen de kinderen zelf wanneer ze hun opdrachten maken.

Samenwerkend leren
In alle groepen komen werkvormen voor waarbij het samenwerken voorop staat. Bij deze werkvormen heeft iedere leerling een eigenverantwoordelijkheid, maar tegelijk zijn de kinderen ook van elkaar afhankelijk om een goed eindresultaat te krijgen. De werkvormen zijn heel divers, van eenvoudige spelletjes met z’n tweeën tot heel ingewikkelde groepsopdrachten. De kinderen leren hierbij ook elkaar op een positieve manier aan te spreken.

In de groepen werken we met maatjes. Het maatjessysteem wordt ook groepsdoorbroken ingezet. Kinderen van de bovenbouw gaan helpen bij kinderen uit de lagere groepen. Ze komen o.a. helpen bij het lezen, gaan voorlezen, werken samen aan een techniek- of knustelopdracht.

Directe instructie
In elke groep staat een aparte instructietafel, waaraan op gezette tijden de leerkracht groepjes kinderen uitnodigt. Zo kan de leerkracht op maat werken, rekening houdend met de verschillende behoeften van kinderen. 


Identiteit


Onze school is een Katholieke school, waarbij de godsdienstige vorming ook een belangrijke plaats inneemt. Deze godsdienstige vorming geschiedt aan de hand van de methodeTrefwoord. Trefwoord werkt op basis van een grote scheurkalender, die in alle groepen een vaste plaats heeft. De thema’s sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen, bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving en zijn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod aan bijbelverhalen.

Gezinsdiensten
Eens in de zes weken vindt er in de kerk een gezinsviering plaats. Deze dienst wordt samengesteld door een groep ouders, bestaande uit vertegenwoordigers van alle R.K. basisscholen. Indien u geïnteresseerd bent om namens onze school hierin een steentje bij te dragen, kunt u zich wenden tot deze oudergroep.

Eerste Communie
De katholieke kinderen van Bommelstein uit groep 4 kunnen samen met kinderen van andere scholen hun Eerste Communie doen in de Katholieke kerk. De voorbereiding gebeurt door samen te komen in de pastorie, vieringen mee te maken in de kerk, thuis te werken aan hun plakboek en op school samen met hun klasgenootjes – ook diegenen die niet deelnemen – naar verhalen te luisteren.
We hopen dat op deze wijze alle kinderen van groep 4 een beetje zullen begrijpen wat de Eerste Communie betekent en inhoudt.