Visie


Onze missie: ... zelfstandige en sociale wereldburgers.


Bommelstein bereidt leerlingen voor op een maatschappij die voortdurend in beweging is. Wij creëren ruimte voor kinderen waarin zij zich ontwikkelen tot zelfverantwoordelijke personen die positief bijdragen aan de wereld om hen heen.
Wij hebben ons onderwijs gebouwd op drie pijlers:  denkkracht, eigenaarschap en samenwerken. Wat wij daaronder verstaan lichten we hieronder toe.

Denkkracht
Wij stellen een brede ontwikkeling bij onze leerlingen centraal. Dat betekent dat we de kinderen leren om hun vergaarde kennis, vaardigheden en inzichten zoveel mogelijk toe te passen. We stimuleren een nieuwsgierige en kritische houding. De kinderen leren zelf na te denken over nieuwe oplossingen en zelf met ideeën te komen. 

Eigenaarschap
We stimuleren onze leerlingen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en invloed uit te oefenen op hun eigen leerproces. De leerlingen halen het beste uit zichzelf als zij begrijpen wat wij van hen verwachten en wat zij van ons kunnen verwachten. We plaatsten hen soms bewust voor een wat lastigere opgave, zodat ze leren omgaan met successen en teleurstellingen.

Samenwerken
Samenwerken is een belangrijke vaardigheid in deze tijd. Het is belangrijk dat we de kinderen vaardig maken in het samenwerken door daar les over te geven. Maar ze leren ook op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Onze leerlingen leren een balans zoeken tussen persoonlijke ontwikkeling en samenwerking. We bieden de kinderen daarvoor een betekenisvolle context door de buitenwereld naar binnen te halen en deze tegemoet te treden. Daarbij vinden we het belangrijk dat de kinderen ervaren dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen. Samenwerken met de omgeving dus. 

In  de schoolgids beschrijven we hoe we dit bereiken. 

Identiteit

 


Onze school is een Katholieke school, waarbij de godsdienstige vorming ook een belangrijke plaats inneemt. Deze godsdienstige vorming geschiedt aan de hand van de methodeTrefwoord. Trefwoord werkt op basis van een grote scheurkalender, die in alle groepen een vaste plaats heeft. De thema’s sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen, bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving en zijn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod aan bijbelverhalen.

Gezinsdiensten
Eens in de zes weken vindt er in de kerk een gezinsviering plaats. Deze dienst wordt samengesteld door een groep ouders, bestaande uit vertegenwoordigers van alle R.K. basisscholen. Indien u geïnteresseerd bent om namens onze school hierin een steentje bij te dragen, kunt u zich wenden tot deze oudergroep.

Eerste Communie
De katholieke kinderen van Bommelstein uit groep 4 kunnen samen met kinderen van andere scholen hun Eerste Communie doen in de Katholieke kerk. De voorbereiding gebeurt door samen te komen in de pastorie, vieringen mee te maken in de kerk, thuis te werken aan hun plakboek en op school samen met hun klasgenootjes – ook diegenen die niet deelnemen – naar verhalen te luisteren.
We hopen dat op deze wijze alle kinderen van groep 4 een beetje zullen begrijpen wat de Eerste Communie betekent en inhoudt.