Nieuwe leerlingen


Kinderen vanaf vier jaar zijn welkom als nieuwe leerling. De ouders dienen de identiteit van de school te onderschrijven en verklaren door middel van de handtekening op het inschrijfformulier dat de kinderen aan alle activiteiten meedoen die tijdens schooltijd georganiseerd worden. Een toelichting op het inschrijfformulier kunt u hier vinden.

Nieuwe jongste leerlingen krijgen ongeveer een maand voor hun vierde verjaardag een uitnodiging van de leerkracht om drie keer een dagdeel te komen wennen.
Bij hun eerste schooldag ontvangen de ouders een entreeformulier, waarop zij informatie over het kind kunnen vermelden. Na een paar weken volgt een gesprek met de leerkracht over de bevindingen van de eerste periode.
Informatie over de voorschoolse periode gaat via de Peuterestafette. Ouders van kinderen die een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal hebben bezocht kunnen deze informatie doorgeven aan de basisschool.

Zij-instromers

Kinderen die na hun vierde verjaardag worden aangemeld, noemen we zij-instromers. Als de groepsgrootte het toelaat, kan het kind geplaatst worden.

Een voorwaarde voor toelating is wel dat alle relevante gegevens voorafgaand aan de plaatsing zijn aangeleverd (reden van aanmelding, onderwijskundig rapport, gegevens toetsing, extra zorg, e.d.). We nemen altijd contact op met de school van herkomst. Eventueel kan de zorgcoördinator een onderzoek doen, om te bepalen hoe we het best kunnen aansluiten op de verworven kennis en vaardigheden.

Indien er sprake is van een verwijzing naar het speciaal onderwijs treedt een andere procedure in werking.

Overgang tussen basisscholen

Alle schoolbesturen binnen de Haarlemmermeer hebben in het schooljaar 2008-2009 afspraken gemaakt over de tussentijdse aanname van leerlingen. Het betreft hier afspraken die gelden bij tussentijdse overplaatsing van basisschool naar basisschool.

Onderstaande regels en afspraken hebben geen betrekking op verhuizingen.

  • Als ouders bellen voor informatie in verband met een wens tot overplaatsing, wordt in de eerste plaats naar hen geluisterd. Vervolgens worden zij terugverwezen naar de directie van de school van herkomst en wordt gemeld aan de ouders dat de betreffende directie op de hoogte wordt gebracht van het telefoontje. Daarnaast wordt vermeld dat het niet te doen gebruikelijk is dat leerlingen gedurende het schooljaar wisselen van school.
  • Tussentijdse wisseling van school vindt slechts plaats wanneer er sprake is van verstoorde verhoudingen dan wel dat het onderwijsaanbod voor betreffende leerling niet toereikend genoeg is.
  • De directie van de school van herkomst wordt op de hoogte gesteld van het verzoek van de ouders. Als er sprake is van overname van de leerling, moet er vooraf altijd contact zijn geweest met de directie van de school van herkomst.
  • De beslissing tot plaatsing ligt bij de directie na overeenstemming met de directie van de school van herkomst.
  • Een kind wordt niet zomaar overgenomen; zeker niet wanneer het kind bij de PCL is aangemeld.
  • Er geldt een soepele opstelling als blijkt dat het kind en ouders met een nieuwe start zijn geholpen.
  • Het wisselen van school vindt niet plaats in de eerste en laatste acht weken van het schooljaar, tenzij de schooldirecties, in het belang van kind en ouders, van mening zijn dat wisseling van school noodzakelijk is.


Wat moeten ouders verder weten?

  • Ouders moeten weten dat er, in het belang van het kind, inzage is in het leerlingdossier van hun kind op de school van herkomst en dat de intern begeleiders van beide scholen contact met elkaar hebben.
  • Ten aanzien van de overdracht van informatie: een onderwijskundig rapport voor de nieuwe school is verplicht. Wanneer het zorgleerlingen met specifieke leer- en/of gedragsproblemen betreft, hebben de intern begeleiders contact met elkaar.
  • Het hierboven beschreven contact tussen scholen is eveneens van toepassing bij een wisseling van school per eerste schooldag van het schooljaar.