MR


R.K. basisschool Bommelstein is één van de 30 scholen, die vallen onder de stichting Jong Leren. Stichting Jong Leren wordt aangestuurd door een College van Bestuur. Aan elke school is een aparte directie verbonden, die voor de dagelijkse gang van zaken verantwoordelijk is. Aan het roer van Bommelstein staat een directeur die ondersteund wordt door drie teamleiders.
Bij wet (WMS) is geregeld dat ouders en leerkrachten mogen meedenken over het beleid. De MR (medezeggenschapsraad) is een medezeggenschapsorgaan uitsluitend voor ouders en leerkrachten van Bommelstein. De MR is bevoegd met de directie te overleggen over alles wat Bommelstein aangaat. Tevens heeft de MR instemmingsrecht op een aantal belangrijke besluiten, bijvoorbeeld over het onderwijskundige beleid voor het komende schooljaar. Daarnaast legt de directie een aantal voorgenomen besluiten ter advisering voor aan de MR, zoals bijvoorbeeld de vakantieplanning.
Een overzicht van werkzaamheden van de MR in de afgelopen periode is te vinden in het jaarverslag. 

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. 
Oudergeleding: Personeelsgeleding:
   
Iris Riko-Boelé Lindsey vd Poll
Bas Walraven Liesbeth Vlaanderen
Martine Hoving Eva Bosschers
Onze achterban bestaat uit ouders, leerkrachten en leerlingen. De medezeggenschapsraad heeft zichzelf de volgende missie, visie en doelstelling geformuleerd:
Missie:
Bijdragen aan een goed functionerende schoolorganisatie en een (door ouders en leerkrachten) gedragen schoolbeleid.
Doel hierbij is het helpen borgen van het ‘samen actief en betrokken leren’ binnen Bommelstein en de door de school gestelde doelen in een veilige en stimulerende leeromgeving.
 

Visie:

  • De MR wil een laagdrempelige instelling binnen school zijn, die uitsluitend collectieve vragen en feedback van ouders én leerkrachten met de schooldirectie bespreekt. De MR vervult hierbij een brugfunctie tussen bovengenoemde partijen, zonder actief te interveniëren in het personeelsbeleid.
  • De MR wordt bij belangrijke ontwikkelingen binnen de school in een vroegtijdig stadium geïnformeerd.
  • De MR fungeert als klankbord voor de directie en denkt gevraagd en ongevraagd mee over schoolzaken (al dan niet na raadpleging van een bredere groep ouders en leerkrachten).
  • MR leden hebben een actieve houding en brede interesse in schoolzaken en zijn in staat om vanuit meerdere invalshoeken naar vraagstukken te kijken.
  • De MR is open en transparant naar de achterban.


Doelstelling:

  • Het bieden van een platform voor vragen en feedback van ouders en leerkrachten.
  • Het helpen borgen van veilig en actief leren.
  • Jaardoelstellingen uitwerken en een plan ontwikkelen voor verwezenlijking van de koers.

U kunt contact opnemen met de MR via het e-mail adres: mr.bommelstein@jl.nu